(Սբ. Ներսէս Շնորհալի, 12-րդ դար)

 • Հաւատով խոստովանիմ եւ երկիրպագանեմ քեզ, Հայր եւ Որդի եւ Սուրբ Հոգի, անեղ եւ անմահ բնութիւն, արարիչ հրեշտակաց եւ մարդկան եւ ամենայն եղելոց. ողորմեա° քո արարածոց եւ ինձ` բազմամեղիս:
 • Հաւատով խոստովանիմ եւ երկիրպագանեմ քեզ, անբաժանելի լոյս, միասնական Սուրբ Երրորդութիւն եւ մի Աստուածութիւն, արարիչ լուսոյ եւ հալածիչ խաւարի. հալածեա° ի հոգւոյ իմմէ զխաւար մեղաց եւ անգիտութեան եւ լուսաւորեա° զմիտս իմ ի ժամուս յայսմիկ աղօթել քեզ ի հաճոյս եւ ընդունել ի քէն զխնդրուածս իմ. եւ ողորմեա° քո արարածոց եւ ինձ` բազմամեղիս:
 • Հա°յր երկնաւոր, Աստուած ճշմարիտ, որ առաքեցեր զՈրդիդ քո սիրելի ի խնդիր մոլորեալ ոչխարին, մեղայ յերկինս եւ առաջի քո. ընկա°լ զիս որպէս զանառակ որդին եւ զգեցո° ինձ զպատմուճանն զառաջին, զոր մերկացայ մեղօք. եւ ողորմեա° քո արարածոց եւ ինձ` բազմամեղիս:
 • Որդի° Աստուծոյ, Աստուած ճշմարիտ, որ խոնարհեցար ի հայրական ծոցոյ եւ առեր մարմին ի սրբոյ կուսէն Մարիամայ վասն մերոյ փրկութեան, խաչեցար, թաղեցար եւ յարեար ի մեռելոց եւ համբարձար փառօք առ Հայր. մեղայ յերկինս եւ առաջի քո, յիշեա° զիս որպէս զաւազակն, յորժամ գաս արքայութեամբ քով. եւ ողորմեա° քո արարածոց եւ ինձ` բազմամեղիս:
 • Հոգի° Աստուծոյ, Աստուած ճշմարիտ, որ իջեր ի Յորդանան եւ ի վերնատունն եւ լուսաւորեցեր զիս մկրտութեամբ սուրբ աւազանին, մեղայ յերկինս եւ առաջի քո, մաքրեա° զիս վերստին աստուածային հրով քո, որպէս հրեղէն լեզուօք սուրբ զառաքեալսն. եւ ողորմեա° քո արարածոց եւ ինձ` բազմամեղիս:
 • Անեղ բնութիւն, մեղա քեզ մտօք իմովք, հոգւով եւ մարմնով իմով. մի° յիշեր զմեղս իմ զառաջինս` վասն անուանդ քում սրբոյ. եւ ողորմեա° քո արարածոց եւ ինձ` բազմամեղիս:
 • Տեսող ամենայնի, մեղա քեզ խորհրդով, բանիւ եւ գործով. ջնջեա° զձեռագիր յանցանաց իմոց, եւ գրեա° զանուն իմ ի դպրութեան կենաց. եւ ողորմեա° քո արարածոց եւ ինձ` բազմամեղիս:
 • Քննող գաղտնեաց, մեղայ քեզ կամայ եւ ակամայ, գիտութեամբ եւ անգիտութեամբ. թողութիւն շնորհեա° մեղաւորիս, զի ի ծննդենէ սուրբ աւազանին մինչեւ ցայսօր մեղուցեալ եմ առաջի Աստուածութեանդ քո` զգայարանօք իմովք եւ ամենայն անդամօք մարմնոյս. եւ ողորմեա° քո արարածոց եւ ինձ` բազմամեղիս:
 • Ամենախնամ Տէր, դի°ր պահապան աչաց իմոց զերկիւղ քո սուրբ` ո°չ եւս հայիլ յայրատ, եւ ականջաց իմոց` ո°չ ախորժել լսել զբանս չարութեան, եւ բերանոյ իմոյ` ո°չ խօսել զստութիւն, եւ սրտի իմոյ` ո°չ խորհել զչարութիւն, եւ ձեռաց իմոց` ո°չ գործել զանիրաւութիւն, եւ ոտից իմոց` ո°չ գնալ ի ճանապարհս անօրէնութեան, այլ ուղղեա° զշարժումն սոցա լինել միշտ ըստ պատուիրանաց քոց յամենայնի. եւ ողորմեա° քո արարածոց եւ ինձ` բազմամեղիս:
 • Հուր կենդանի, Քրիստո°ս, զհուր սիրոյ քո զոր արկեր յերկիր, բորբոքեա° յանձն իմ, զի այրեսցէ զաղտ հոգւոյ իմոյ, եւ սրբեսցէ զխիղճ մտաց իմոց, եւ մաքրեսցէ զմեղս մարմնոյ իմոյ եւ վառեսցէ լոյս գիտութեան քո ի սրտի իմում. եւ ողորմեա° քո արարածոց եւ ինձ` բազմամեղիս:
 • Իմաստութիւն Հօր, Յիսո°ւս, տո°ւր ինձ իմաստութիւն զբարիս խորհել եւ խօսել եւ գործել առաջի քո յամենայն ժամ. ի չար խորհրդոց, ի բանից եւ ի գործոց փրկեա° զիս. եւ ողորմեա° քո արարածոց եւ ինձ` բազմամեղիս:
 • Կամեցող բարեաց, Տէ°ր կամարար, մի° թողուր զիս ի կամս անձին իմոյ գնալ, այլ աeաջնորդեա° ինձ լինել միշտ ըստ կամաց քոց բարեսիրաց. եւ ողորմեա° քո արարածոց եւ ինձ` բազմամեղիս:
 • Արքայ երկնաւոր, տո°ւր ինձ զարքայութիւն քո, զոր խոստացար սիրելեաց քոց եւ զօրացո° զսիրտ իմ ատել զմեղս եւ սիրել զքեզ միայն եւ առնել զկամս քո. եւ ողորմեա° քո արարածոց եւ ինձ` բազմամեղիս:
 • Խնամող արարածոց, պահեա° նշանաւ խաչի քո զհոգի եւ զմարմին իմ ի պատրանաց մեղաց, ի փորձութեանց դիւաց եւ ի մարդոց անիրաւաց եւ յամենայն վտանգից հոգւոյ եւ մարմնոյ. եւ ողորմեա° քո արարածոց եւ ինձ` բազմամեղիս:
 • Պահապան ամենայնի, Քրիստո°ս, աջ քո հովանի լիցի ի վերայ իմ ի տուէ եւ ի գիշերի, ի նստիլ ի տան, ի գնալ ի ճանապարհ, ի ննջել եւ ի յառնել, զի մի° երբեք սասանեցայց. եւ ողորմեա° քո արարածոց եւ ինձ` բազմամեղիս:
 • Աստուա°ծ իմ, որ բանաս զձեռն քո եւ լնուս զամենայն արարածս ողորմութեամբ քով. քեզ յանձն առնեմ զանձն իմ. Դու հոգա° եւ պատրաստեա° զպէտս հոգւոյ եւ մարմնոյ իմոյ յայսմհետէ մինչեւ յաւիտեան. եւ ողորմեա° քո արարածոց եւ ինձ` բազմամեղիս:
 • Դարձուցիչ մոլորելոց, դարձո° զիս ի չար սովորութեանց իմոց ի բարի սովորութիւն եւ բեւեռեա° ի հոգի իմ զսոսկալի օր մահուն եւ զերկիւղ գեհենոյն եւ զսէր արքայութեանն, զի զղջացայց ի մեղաց եւ գործեցից զարդարութիւն. եւ ողորմեա° քո արարածոց եւ ինձ` բազմամեղիս:
 • Աղբիւր անմահութեան, աղբերացո° ի սրտէ իմմէ զարտասուս ապաշխարութեան որպէս պոռնկին, զի լուացից զմեղս անձին իմոյ յաeաջ քան զելանելն իմ յաշխարհէս. եւ ողորմեա° քո արարածոց եւ ինձ` բազմամեղիս:
 • Պարգեւիչ ողորմութեան, պարգեւա° ինձ ուղղափառ հաւատով եւ բարի գործով եւ սուրբ մարմնոյ եւ արեան քո հաղորդութեամբ գալ առ քեզ. եւ ողորմեա° քո արարածոց եւ ինձ` բազմամեղիս:
 • Բարերար Տէր, հրեշտակի բարւոյ յանձն արասցես զիս քաղցրութեամբ աւանդել զհոգի իմ եւ անխռով անցուցանել ընդ չարութիւն այսոցն, որք են ի ներքոյ երկնից. եւ ողորմեա° քո արարածոց եւ ինձ` բազմամեղիս:
 • Լոյս ճշմարիտ, Քրիստո°ս, արժանաւորեա° զհոգի իմ ուրախութեամբ տեսանել զլոյս փառաց քոց ի կոչման աւուրն եւ հանգչիլ յուսով բարեաց յօթեւանս արդարոց մինչեւ յօր մեծի գալստեան քո. եւ ողորմեա° քո արարածոց եւ ինձ` բազմամեղիս:
 • Դատաւոր արդար, յորժամ գաս փառօք Հօր դատել զկենդանիս եւ զմեռեալս, մի° մտաներ ի դատաստան ընդ ծառայի քում. այլ փրկեա° զիս ի յաւիտենական հրոյն եւ լսելի արա° ինձ զերանաւէտ կոչումն արդարոց յերկնից արքայութիւնդ. եւ ողորմեա° քո արարածոց եւ ինձ` բազմամեղիս:
 • Ամենողորմ Տէր, ողորմեա° ամենայն հաւատացելոց ի քեզ, իմոց եւ օտարաց, ծանօթից եւ անծանօթից, կենդանեաց եւ մեռելոց. շնորհեա° եւ թշնամեաց իմոց եւ ատելեաց զթողութիւն որ առ իս յանցանացն եւ դարձո° զնոսա ի չարեացն զոր ունին վասն իմ, զի ողորմութեան քում արժանի եղիցին. եւ ողորմեա° քո արարածոց եւ ինձ` բազմամեղիս:
 • Փառաւորեալ Տէր, ընկա°լ զաղաչանս ծառայիս քո եւ կատարեա° ի բարի զխնդրուածս իմ` բարեխօսութեամբ Սրբուհւոյ Աստուածածնին եւ Յովաննու Մկրտչին եւ Սրբոյն Ստեփանոսի Նախավկային եւ Սրբոյն Գրիգորի մերոյ Լուսաւորչին եւ սրբոց առաքելոց, մարգարէից, վարդապետաց, մարտիրոսաց, հայրապետաց, ճգնաւորաց, կուսանաց, միանձանց եւ ամենայն սրբոց քոց երկնաւորաց եւ երկրաւորաց: Եւ քեզ փաeք եւ երկրպագութիւն անբաժանելի Սուրբ Երրորդութեանդ, յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:

Նյութն ամբողջական տարբերակով

Կիսվիր այս նյութով ընկերներիդ հետ
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Թեգեր: ,

Թողնել մեկնաբանություն

Name (*)
Mail (will not be published) (*)
URI
Comment