Հարգելի՛ ընթերցող,

Այս դասագիրքը տպագրվել է էկոլոգիայի վերաբերյալ հայալեզու ուսումնական գրականության նկատմամբ պահանջարկը ինչ–որ չափով բավարարելու ցանկությամբ:
Ժողովածուն ընդգրկում է Հայաստանի պետական ճարտարագիտական համալսարանի ուսումնական կիսամյակի բուհական դասընթացների ընթացքում կարդաց-ված դասախոսությունների համառոտագրությունը՝ ըստ օրգանական սինթեզի և բնապահպանական ճարտարագիտության սեկտորի կողմից հաստատված ծրագրի:
Բացի ընդհանուր էկոլոգիայի կուրսից, IX, X և XI գլուխներում զետեղված են նյութեր ջրոլորտի, մթնոլորտի, հողոլորտի և պինդ թափոնները ախտածին և թունավորող նյութերից մաքրելու ճարտարագիտական մեթոդների մասին:
Դասագիրքը հավակնություն չունի ընդհանրացնել էկոլոգիական բոլոր գիտությունների հիմունքները, սակայն հաշվի են առնված ճարտարագիտական մասնագետներին առա-ջադրվող պահանջները:
Դասագիրքը, անշուշտ, կհետաքրքրի ոչ միայն ճարտարագիտական բուհերի ուսանող-ներին, այլև տարբեր մասնագիտության տեր անձանց: Շարադրանքը հնարավորին չափ մատչելի է: Հաշվի է առնված այն հանգամանքը, որ ընթերցողը հնարավոր է, որ նախնա-կան էկոլոգիական գիտելիքներ չունենա:
Հեղինակները ուրախ կլինեն լսելու կամ կարդալու ձեր կարծիքները, նկատողություննե-րը և դիտողությունները:
Հեղինակները շնորհակալություն են հայտնում Երևանի պետական ճարտարագիտա-կան համալսարանի դասախոսներ քիմիական գիտությունների դոկտորներ Կ. Թահմազյա-նինª և Գ. Թորոսյանին արժեքավոր խորհուրդների համար, Վ. Շահինյանին, Ք. Ավետիսյանին և Վ. Սողոմոնյանին, որոնց տեխնիկական օժանդակությունը հնարավորություն տվեց ժամանակին իրականացնել մտահղացումը և, իհարկե, ՙԶան-գակ–97՚ հրատարակչության աշխատակիցներին ու նրա տնօրեն Ս. Մկրտչյանին, որոնց շահագրգիռ միջամտությունը և մասնագիտական բարձր մակարդակը վերջնական ձև և տեսք տվեց ժողովածուին:

 

ՍամվելՄՇահինյան

ՆաիրաԹահմազյան

                Նախաբանի փոխարեն

                Էկոլոգիայի տեղն ու դերը մյուս գիտությունների համակարգում

ՄԱՍԱՌԱՋԻՆԸՆԴՀԱՆՈՒՐԷԿՈԼՈԳԻԱ

Գլուխ I     Օրգանիզմները որպես կենդանի և ամբողջական համակարգեր

Էկոհամակարգ

                                Օրգանիզմները կոհամակարգում

Գլուխ II      Օրգանիզմի և միջավայրի փոխհարաբերությունը: Էկոգործոններ

Գլուխ III      Էներգիան էկոհամակարգում

                                Էկոլոգիական հիմնական և կարևոր օրենքները,

                                սկզբունքները, օրինաչափությունները և կանոնները

                                Լիբիխի մինիմումի, Վիլյամի գործոնների անկախության և

                                Շելֆորդի տոլերանտության օրենքները

                                Այլ օրենքներ

ԳլուխIV    Մարդու էկոլոգիա

                                Մարդու օրգանիզմի էներգիայի և նյութի փոխանակությունը

                                Շրջակա միջավայր

                                Բնական պաշարների դասակարգումը

                                Անսպառ և  սպառվող բնական պաշարներ

ԳլուխV      Մարդածին համակարգեր

ՄԱՍԵՐԿՐՈՐԴ  ՇՐՋԱԿԱՄԻՋԱՎԱՅՐԵՎԱՂՏՈՏՈՒՄ

ԳլուխVI    Երկրի ծագման, զարգացման համառոտ պատմությունը

                                Երկրի խոշորագույն ոլորտները

                                Քարոլորտ (Լիթոսֆերա)

                                Մթնոլորտ

                                Օզոնային շերտ

                                 Ջրոլորտ կամ հիդրոսֆերա

                                Քաղցրահամ ջրային էկոհամակարգեր

                                Ծովային էկոհամակարգ

                                Կենսոլորտ կամ բիոսֆերա

                                Հողոլորտ

ԳլուխVII    Շրջակա միջավայրի աղտոտում

                                Քիմիական աղտոտում

                                Ֆիզիկական աղտոտում

                                Կենսաբանական աղտոտում

                                Մթնոլորտային օդի աղտոտումը

                                Մթնոլորտային օդի աղտոտման հիմնական աղբյուրները

                                Ջրոլորտի վրա մարդածին բացասական ազդեցությունները

                                Քարոլորտի և բնահողի վրա մարդածին

                                բացասական ազդեցություններ

                                Սողանքներ

                                Կարստ

                                Անապատացում

ՄԱՍ  ԵՐՐՈՐԴ ՃԱՐՏԱՐԱԳԻՏԱԿԱՆԷԿՈԼՈԳԻԱԿԱՆՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

ԳլուխVIII  Ճարտարագիտական էկոլոգիա և  արդյունաբերության էկոլոգացում56

                                Շրջակա միջավայրի անթրոպոգեն փոփոխության մոնիտորինգը

                                Ճարտարագիտական բնապահպանական

                                տեխնոլոգիաներ և գործընթացներ

ԳլուխIX     Ջրոլորտի ճարտարագիտական պաշտպանություն

                                Ջրերը բնության մեջ

                                Ջրի հատկությունները

                                Ջրոլորտի կեղտոտման աղբյուրները

                                Արդյունաբերական ջրօգտագործում, հոսքաջրերի վնասազերծում

                                Արդյունաբերական հոսքաջրերի մաքրման

                                տեխնոլոգիական գործընթաց

                                Քաղաքային կոյուղու հոսքաջրերի կենսաբանական մաքրումը

                                Նավթանյութեր պարունակող հոսքաջրերի մաքրումը

                                Լուծված անօրգանական աղեր պարունակող ջրերի մաքրումը7

                                Ջրի կոշտության վերացումը ուլտրաֆիլտրացմամբ

ԳլուխX       Մթնոլորտը աղտոտող նյութերի դասակարգում

                                Արտանետման աղբյուրները

                                Մթնոլորտի աղտոտումը տրանսպորտի և արդյունաբերական

                                արտանետվող գազերով

                                Գազափոշային արտանետումների մաքրման սկզբունքները

                                Մթնոլորտ արտանետվող գազերի վանսազերծում

                                Կոնդենսացման եղանակ

                                Աբսորբցիոն (քեմոսորբցիոն) եղանակ

                                Ադսորբցիոն եղանակներ

                                Կատալիտիկ եղանակներ

                                Վնասազերծում օքսիդացմամբ

                                Կրի ստացման գործընթացում առաջացած

                                գազախառնուրդից CO2–ի անջատում

                                Օրգանական միացություններ պարունակող գազային

                                խառնուրդների անընդհատ մաքրում (C2H2, N2, O2, CO2)

ԳլուխXI    Աղտոտումից քարոլորտի պաշտպանության

                                ճարտարագիտական եղանակները

                                Թափոնների արդյունաբերական իրացման եղանակները

                                Կենցաղային պինդ թափոնների վերացման

                                արդյունաբերական եղանակ

                                Պինդ թափոնների վերաօգտագործում

ՄԱՍՉՈՐՐՈՐԴՕԺԱՆԴԱԿՆՅՈՒԹԵՐ

                                Կենսաերկրահամակեցության մասին

                                ՙԷկոնյութեր՚ հասկացությունը, առաջացումն ու զարգացումը

                                Աղյուսակներ

                                Բառարան

                                Օգտագործված գրականության ցանկ


Նյութն ամբողջությամբ

Կիսվիր այս նյութով ընկերներիդ հետ
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Թեգեր:

Թողնել մեկնաբանություն

Name (*)
Mail (will not be published) (*)
URI
Comment